KONDA
VISHWESHWAR
REDDY

Celebrations in Delhi

Few images of celebrations in Delhi as soon as the Telangana statehood bill was passed by the Lok Sabha.

Konda Vishweshwar Reddy with KCRCelebrations in Delhi (2)

Celebrations in Delhi

 

Celebrations in Delhi (1)

Download KVR Photos KVR Bio-data